سموم دامی

ژانویه 3, 2019

EC 10% سایپرال

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک نام عمومی : سایپرمترین                         CYPERMETHRIN نام تجاری : سایپرال                                             Cyperal گروه :                                                                         Pyrethroid نام […]
ژانویه 3, 2019

EC 5% دلتارال

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک نام عمومی : دلتامترین                         DELTAMETHRIN نام تجاری : دلتارال                                         Deltaral گروه :                                                                       Pyrethroid نام […]
ژانویه 3, 2019

P. O. 1 % پارادوکس

نحوه تأثیر : این سم با تاثیر بر روی سلول های عصبی موجب تغییر نفوذپذیری کانال های سدیمی شده و در نتیجه مانع انتقال درست پیام […]
EnglishIran