حشره کش های خانگی

ژانویه 3, 2019

DS 1.2% سوسک کش غزال

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک نام عمومی : پودر پیروتروییدی                                     PYRETHROID POWDER نام تجاری : سوسک کش غزال                                 GHAZAL […]
ژانویه 3, 2019

EC 10% سای پاز

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک نام عمومی : سایپرمترین                                     CYPERMETHRIN نام تجاری : سای پاز                                                            Cypaz گروه :                                                                                       Pyrethroid […]
ژانویه 3, 2019

EC 10% پراتیک

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک نام عمومی : پرمترین                               PERMETHRIN نام تجاری : پراتیک                                            Peratik گروه :                                                                       Pyrethroid نام […]
EnglishIran