کود ها

ژانویه 3, 2019

11 – 4 – 6 + CTE کود مایع غزال

کود کامل مرکب به همراه عناصر ریز مغذی شماره ثبت ماده کودی :  97213    تجزیه ضمانت شده : عناصر (W/W)% (W/V)% نیتروژن کل(N) 11/149 13 […]
EnglishIran