مواد همراه

ژانویه 3, 2019

پایا پی اچ غزال

نام عمومی : اصلاح کننده PH   آب و خاک   نام تجاری : پایا پی اچ                                            PAYA – PH درجه سمیت از طریق گوارش : Acute […]
ژانویه 3, 2019

بایو جی اچ غزال

نحوه تأثیر : یک ماده همراه برای استفاده با علف کش های غلات . این فرآوردهحاوی سورفکتانت آنیونی می باشد . نام عمومی : محلول روان […]
EnglishIran