حشره کش ها

آوریل 25, 2022
متالدهاید

حلزون کش متالدهاید (متالان جی)

مشخصات آفت کش کلاس: Molluscicide فرمول و وزن ملکولی: C8H16O3 tetramer(176.2) فرمولاسیون ثبت شده در ایران: GB 6% نام تجاری و شرکت ثبت کننده:  Metalan G […]
آوریل 9, 2022
دیمتوات

حشره کش دیمتوات (روکسیون – پرفکتیون)

مشخصات آفت کش کلاس: insecticide خانواده: organophospate گروه مقاومت: IRACIB فرمول و وزن ملکولی: C5H12NO3PS2(229.3) فرمولاسیون ثبت شده در ایران: EC 40% W/W نام تجاری و […]
دسامبر 4, 2018

EC 57% مالاتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک ، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی ، کنه کش نام عمومی : مالاتیون      MALATHION    نام تجاری : […]
دسامبر 4, 2018

EC 40.8% ( کوبنده ( کلرپیریفوس

نحوه تأثیر : حشره کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی  و کمی خاصیت تدخینی ، کنه کش نام عمومی : کلرپیریفوس ( اتیل )    CHLORPYRIFOS                           نام […]
دسامبر 4, 2018

G 0/2% فیپرونیل غزال

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی با طیف وسیع ، تا حدی سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب به هنگام سمپاشی برگ نام عمومی : فیپرونیل     […]
دسامبر 4, 2018

EC 35% فوزالون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی نام عمومی : فوزالون   PHOSALONE    نام تجاری : زولون        […]
دسامبر 4, 2018

EC 50% فنیتروتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی نام عمومی : فنیتروتیون   FENITROTHION    نام تجاری : سومیتیون      Sumithion گروه :    Organophosphate نام شیمیایی […]
دسامبر 4, 2018

EC 20% فن والریت غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی ، کمی خاصیت کنه کشی نام عمومی : فن والریت   FENVALERATE                     نام تجاری : سومیسیدین      Sumicidin گروه […]
دسامبر 4, 2018

EC 10% فن پروپاترين غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده نام عمومی : فن پروپاترین     FENPROPATHRIN                    نام تجاری : دانیتول     Danitol گروه […]
EnglishIran