حشره کش ها

December 4, 2018

EC 57% مالاتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک ، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی ، کنه کش نام عمومی : مالاتیون      MALATHION    نام تجاری : […]
December 4, 2018

EC 40.8% ( کوبنده ( کلرپیریفوس

نحوه تأثیر : حشره کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی  و کمی خاصیت تدخینی ، کنه کش نام عمومی : کلرپیریفوس ( اتیل )    CHLORPYRIFOS                           نام […]
December 4, 2018

G 0/2% فیپرونیل غزال

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی با طیف وسیع ، تا حدی سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب به هنگام سمپاشی برگ نام عمومی : فیپرونیل     […]
December 4, 2018

EC 35% فوزالون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی نام عمومی : فوزالون   PHOSALONE    نام تجاری : زولون        […]
December 4, 2018

EC 50% فنیتروتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی نام عمومی : فنیتروتیون   FENITROTHION    نام تجاری : سومیتیون      Sumithion گروه :    Organophosphate نام شیمیایی […]
December 4, 2018

EC 20% فن والریت غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی ، کمی خاصیت کنه کشی نام عمومی : فن والریت   FENVALERATE                     نام تجاری : سومیسیدین      Sumicidin گروه […]
December 4, 2018

EC 10% فن پروپاترين غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده نام عمومی : فن پروپاترین     FENPROPATHRIN                    نام تجاری : دانیتول     Danitol گروه […]
December 4, 2018

EC 40% ( سرآمد ( سایپرمترین

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک ،تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه سمپاشی شده نام عمومی : سایپرمترین      CYPERMETHRIN                                   نام تجاری : […]
December 4, 2018

EC 40% دیمتوات غزال

نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک ، تماسی و گوارشی نام عمومی : دیمتوات      DIMETHOATE    نام تجاری : دیمتوات            Dimethoate گروه :             […]
EnglishIran