حشره کش ها

دسامبر 4, 2018

EC 40% ( سرآمد ( سایپرمترین

نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک ،تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه سمپاشی شده نام عمومی : سایپرمترین      CYPERMETHRIN                                   نام تجاری : […]
دسامبر 4, 2018

EC 40% دیمتوات غزال

نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک ، تماسی و گوارشی نام عمومی : دیمتوات      DIMETHOATE    نام تجاری : دیمتوات            Dimethoate گروه :             […]
دسامبر 4, 2018

EC 50% دیکلرووس غزال

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی ، گوارشی ، تدخینی و نفوذی نام عمومی : دیکلرووس      DICHLORVOS    نام تجاری : د د واپ      Dedevap گروه :   […]
دسامبر 4, 2018

EC 60% ( پارتیزان ( دیازینون

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی  و تنفسی نام عمومی : دیازینون    DIAZINON    نام تجاری : بازودین – دیاکاپ   Diacap – Basudin […]
دسامبر 4, 2018

SC 2.5% ( دلتارال ( دلتامترين

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر نام عمومی : دلتامترین DELTAMETHRIN                     نام تجاری : دلتارال      Deltaral نام تجاری ثبت […]
دسامبر 4, 2018

EC 2.5% ( دلتارال ( دلتامترين

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر نام عمومی : دلتامترین  DELTAMETHRIN                     نام تجاری : دسیس    Decis نام تجاری ثبت شده […]
دسامبر 4, 2018

EC 10% پیری پروکسی فن غزال

نحوه تأثیر : حشره کش هورمونی که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می شود نام عمومی : پیری پروکسی فن              PYRIPROXYFEN                        […]
نوامبر 28, 2018

EC 50% پروفنوفوس غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی با طیف وسیع نام عمومی : پروفنوفوس      PROFENOFOS                                   نام تجاری : کوراکرون   […]
نوامبر 28, 2018

EC 25% ( پراتیک ( پرمترين

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی با طیف وسیع نام عمومی : پرمترین      PERMETHRIN       نام تجاری : آمبوش           Ambush نام تجاری ثبت شده : پراتیک  […]
EnglishIran