حشره کش ها

December 4, 2018

EC 50% دیکلرووس غزال

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی ، گوارشی ، تدخینی و نفوذی نام عمومی : دیکلرووس      DICHLORVOS    نام تجاری : د د واپ      Dedevap گروه :   […]
December 4, 2018

EC 60% ( پارتیزان ( دیازینون

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی  و تنفسی نام عمومی : دیازینون    DIAZINON    نام تجاری : بازودین – دیاکاپ   Diacap – Basudin […]
December 4, 2018

SC 2.5% ( دلتارال ( دلتامترين

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر نام عمومی : دلتامترین DELTAMETHRIN                     نام تجاری : دلتارال      Deltaral نام تجاری ثبت […]
December 4, 2018

EC 2.5% ( دلتارال ( دلتامترين

نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر نام عمومی : دلتامترین  DELTAMETHRIN                     نام تجاری : دسیس    Decis نام تجاری ثبت شده […]
December 4, 2018

EC 10% پیری پروکسی فن غزال

نحوه تأثیر : حشره کش هورمونی که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می شود نام عمومی : پیری پروکسی فن              PYRIPROXYFEN                        […]
November 28, 2018

EC 50% پروفنوفوس غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک ، تماسی و گوارشی با طیف وسیع نام عمومی : پروفنوفوس      PROFENOFOS                                   نام تجاری : کوراکرون   […]
November 28, 2018

EC 25% ( پراتیک ( پرمترين

نحوه تأثیر : حشره کش تماسی با طیف وسیع نام عمومی : پرمترین      PERMETHRIN       نام تجاری : آمبوش           Ambush نام تجاری ثبت شده : پراتیک  […]
November 28, 2018

SC 35% ايميدا کلوپرايد غزال

نحوه تأثیر : حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی براي کنترل و مبارزه با آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده نام عمومی : […]
November 18, 2018

EC 1.8% آبامکتين غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و كنه كش با اثر تماسي گوارشي ، با فعاليت سيستميک محدود نام عمومی : آبامکتين      ABAMECTIN نام تجاری : […]
EnglishIran