حشره کش ها

October 15, 2018

EC 47% (ایمن ( اتيون

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی   نام عمومی : اتیون                    ETHION    نام تجاری : ستیون            […]
EnglishIran