حشره کش ها

نوامبر 28, 2018

SC 35% ايميدا کلوپرايد غزال

نحوه تأثیر : حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی براي کنترل و مبارزه با آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده نام عمومی : […]
نوامبر 18, 2018

EC 1.8% آبامکتين غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و كنه كش با اثر تماسي گوارشي ، با فعاليت سيستميک محدود نام عمومی : آبامکتين      ABAMECTIN نام تجاری : […]
اکتبر 15, 2018

EC 47% (ایمن ( اتيون

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی   نام عمومی : اتیون                    ETHION    نام تجاری : ستیون            […]
EnglishIran