قارچ کش ها

دسامبر 5, 2018

WP 35% کوپراکسی کلراید ( بر اساس مس ) غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی نام عمومی : کوپر اکسی کلراید ( اکسی کلرور مس )  COPPER OXYCHLORID                   نام تجاری : کوپراویت            […]
دسامبر 5, 2018

WP 75% کاربوکسین تیرام غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک و تماسی با طیف وسیع برای ضدعفونی بذر نام عمومی : کاربوکسین تیرام           CARBOXIN  THIRAM                 نام […]
دسامبر 5, 2018

WP 60% کاربندازیم غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان ، که از طریق ریشه و بافت های سبز جذب شده و منتقل می شود نام […]
دسامبر 4, 2018

WP 50% (معالج (کاپتان

حوه تأثیر : قارچ کش با اثر حافظتی و درمانی که به صورت محلول پاشی ، ضدعفونی بذر و خاک مصرف می شود نام عمومی : […]
دسامبر 4, 2018

DS 3% دیفنوکونازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان ، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول نام عمومی : دیفنوکونازول    DIFNOCONAZOLE    نام تجاری : دیویدند    Dividend گروه :    […]
دسامبر 4, 2018

FS 3% دیفنوکونازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان ، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول نام عمومی : دیفنوکونازول    DIFNOCONAZOLE    نام تجاری : دیویدند   Dividend گروه :   Azole نام شیمیایی […]
دسامبر 4, 2018

WP 65% دودین غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش با اثر حفاظتی و مقداری درمانی نام عمومی : دودین       DODIN                         نام تجاری : ملپرکس    Melprex گروه :       […]
دسامبر 4, 2018

WP 75% تری سیکلازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک نام عمومی : تری سیکلازول     TRICYCLAZOLE                         نام تجاری : بیم       Beam گروه :         Reductaze  نام شیمیایی : ( […]
دسامبر 4, 2018

EC 75% تری دمورف غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک نام عمومی : تری دمورف      TRIDEMORPH                         نام تجاری : کالیکسین      Calixin گروه :     Morpholine […]
EnglishIran