قارچ کش ها

دسامبر 4, 2018

DS 2% تبوکونازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی ، درمانی و ریشه کنی ، ضدعفونی کننده بذر نام عمومی : تبوکونازول     TEBUCONAZOLE                                   نام […]
دسامبر 4, 2018

FS 6% تبوکونازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی ، درمانی و ریشه کنی ، ضدعفونی کننده بذر نام عمومی : تبوکونازول   TEBUCONAZOLE                                    نام تجاری […]
دسامبر 4, 2018

EC 25% پروپیکونازول غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک با خاصیت حافظتی و معالج ، با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی نام عمومی […]
دسامبر 4, 2018

SC 18% محلول بردو (سولفات مس خنثی شده) غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی . با آزاد شدن یون مس کنیدی و کنیدی فورها کنترل می شوند . نام […]
دسامبر 4, 2018

WP 52.5% ایپرودیون + کاربندازیم غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع ، برای پیشگیری از باروری اسپورها ، از رشد میسیلیوم جلوگیری می کند نام […]
EnglishIran