علف کش ها

آوریل 4, 2022
تریفلورالین

تری فلورالین (ترفلان)

نحوه تأثیر: علف کش انتخابی خاک، که عملکرد آن از طریق ورود توسط هیپوکوتیل است و از رشد ریشه جلوگیری می کند. کلاس: Herbicide خانواده: dinitroanline […]
ژانویه 3, 2019

EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , مانع رشد بافت هاي مريستمي , بازدارنده استيل كوآنزيم – آ – كربوكسيلاز نام عمومی : هالوکسی فوپ آر […]
ژانویه 3, 2019

SL 41% (سرکوب (گلیفوزیت

نحوه تأثیر : علف کش غير انتخابی ، سيستميک ، جذب از طریق شاخ و برگ گیاه ، مؤثر بر سیستم های آنزیمی گیاه و مداخله […]
ژانویه 3, 2019

SL 20% گلوفوزینیت آمونیم غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسي ، غیر انتخابی با کمی اثر سیستمیک ، بازدارنده گلوتالین سینتتاز و مانع فتو سنتز نام عمومی : گلوفوزینیت آمونیم […]
ژانویه 3, 2019

EC 8% کلودینافوپ پروپارژیل غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , سيستميک , بازدارنده استيل کوآنزيم – آ – کربوکسيلاز ( Accase  ) نام عمومی : کلودینافوپ پروپارژیل               CLODINAFOP PROPARGYL […]
ژانویه 3, 2019

SL 30% کلوپیرالید غزال

نحوه تأثیر : علف کش سیستمیک و انتخابي . کاربرد به صورت پس رویشی . از طریق برگ ها و ریشه جذب شده ، در آوندها […]
ژانویه 3, 2019

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27/4 %

نحوه تأثیر : علف كش با طیف وسیع که از طریق برگ ها و قسمت های مختلف علف های هرز جذب میشود . نام عمومی : […]
دسامبر 31, 2018

EC 36% دیکلوفوپ متیل غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي ، سيستميك و تماسي ، نابود كننده غشاء سلولي ، كاهش دهنده كلروفيل ، بازدارنده عمل فتوسنتز و فعاليت مريستم […]
دسامبر 31, 2018

EC 50% پرتیلاکلر غزال

نحوه تأثیر : علف كش انتخابی جذب از طريق Hypocotyls ، Mesocotyl ، Coleoptils و به مقدار كمتر از طريق ريشه هاي در حال جوانه زدن […]
EnglishIran