علف کش ها

دسامبر 23, 2018

SL 20% پاراکوات دیکلراید غزال

نحوه تأثیر : علف كش غير انتخابي , تماسي با اثر جابجائي , به غشاء سلولي و سيتوپلاسم آسيب وارد مي كند .از طريق برگ جذب […]
دسامبر 23, 2018

EC 60% بوتاکلر غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , سيستميک , بازدارنده سنتز پروتئین که توسط جوانه های در حال رشد جذب می شوند     BUTACHLOR    نام عمومی : […]
دسامبر 19, 2018

SL 48% بنتازون غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسی ، انتخابي , بازدارنده فتوسنتز که عمدتاً از طریق برگ جذب می شود نام عمومی : بنتازون                               BENTAZONE                         نام […]
دسامبر 19, 2018

EC40% بروموکسینیل + ام سی پی آ غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , با کمی فعاليت سيستميک , از نوع هورمونی با خاصيت جذب از طريق ريشه ، برگ و جابجائی نام […]
دسامبر 19, 2018

EC 22.5% ایوکسینیل (اکتانوئیت) غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسی ، انتخابي با کمی اثر سيستميک , بازدارنده عمل فتوسنتز . نام عمومی : ایوکسینیل             IOXYNIL                                                     نام تجاری : […]
دسامبر 19, 2018

EC 82% ای پی تی سی + دیکلرامید غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي ، سيستميک ، بازدارنده رشد جوانه انتهائی ( مريستم )  که به  وسيله ريشه  و جوانه جذب می شود ، […]
دسامبر 19, 2018

EC 12% اگزادیازون غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسی ، انتخابی ، بازدارنده فتوسنتز نام عمومی : اگزادیازون              OXADIAZON                                 نام تجاری : رونستار                                                                    Ronstar گروه :                                                                                    Oxadiazole    نام […]
دسامبر 16, 2018

EC 24% اکسی فلورفن غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسی ، انتخابی ، که عمدتاً از طریق برگ جذب شده و اثر می کند نام عمومی : اکسی فلورفن                       OXYFLUORFEN […]
دسامبر 16, 2018

EC 33% اتال فلورالین غزال

نحوه تأثیر : علف کش پیش رویشی انتخابی ، بازدارنده رشد جوانه های انتهایی ( مریستم ) نام عمومی : اتال فلورالین                         ETHALFLURALIN نام تجاری : […]
EnglishIran