EC40% بروموکسینیل + ام سی پی آ غزال

EC 22.5% ایوکسینیل (اکتانوئیت) غزال
December 19, 2018
SL 48% بنتازون غزال
December 19, 2018

EC40% بروموکسینیل + ام سی پی آ غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , با کمی فعاليت سيستميک , از نوع هورمونی با خاصيت جذب از طريق ريشه ، برگ و جابجائی

نام عمومی : بروموکسینیل + ام سی پی آ                 BROMOXYNIL + MCPA                        

نام تجاری : برومایسید AM                     Bromicide AM

گروه :                    Phenoxy Carboxylicacid + Hydroxybenzonitrile

نام شیمیایی : ( IUPAC )             3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile

گروه مقاومت :                  (MCPA)  HRAC: O-  (بروموکسینیل)  HRAC: C3

میزان ماده موثره :                       400 گرم بر لیتر        

درجه خطر  :                    II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 892 mg/kg          

دوره کارنس : 14 روز ( تا برداشت محصول یا چرای دام )

پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

موارد و مقدار مصرف :

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ  یک ساله مزارع گندم :

گندم : 5/1 لیتردر هکتار . در اوايل رشد علف های هرز( 2 تا 4 برگی شدن تا پایان پنجه زنی گندم)

سازگاري و اختلاط :  با کشیده برگ کش های گندم قابل اختلاط است .

توصيه ها :

در شرايطی کهبيماری های گياهی و يا يخبندان به گياه زراعی آسيب رسانده است ، نبايد از اين علفکش استفاده کرد ،

 زيرا موجب خسارت به گياه زراعی می شود .

مصرف اين سمموجب ظهور نقاط سوخته در برگ علف های هرز شده و در مدت دو هفته موجب مرگ آن ها میشود .

در مراحل اوليه بعد از کاربرد اين علف کش امکان پژمردگی موقت در گياه زراعی وجود دارد .

سم پاشی هنگامی انجام شود که احتمال وقوع يخبندان وجود نداشته باشد و حداقل تا 4 ساعت باران نبارد .

اين علف کش برای آبزيان و ماهی ها و پستانداران خطرناک است .

EnglishIran