SL 48% بنتازون غزال

EC40% بروموکسینیل + ام سی پی آ غزال
December 19, 2018
EC 60% بوتاکلر غزال
December 23, 2018

SL 48% بنتازون غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسی ، انتخابي , بازدارنده فتوسنتز که عمدتاً از طریق برگ جذب می شود

نام عمومی : بنتازون                               BENTAZONE                        

نام تجاری : بازاگران                                                       Bazagran

گروه :                                                       Benzothiadiazinone


-3isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide ( IUPAC )نام شیمیایی :

گروه مقاومت :                                             HRAC : C3

میزان ماده موثره :                                     480 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                             II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : >1000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .  

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

موارد و مقدار مصرف : براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ ( تربچه وحشی ، گاوپنبه ، توق ) و خانواده آويارسلام در زراعت برنج ، سويا ، لوبیا، يونجه و شبدر

برنج : 3 تا4  ليتر در هكتار . در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج  

سویا : 3  ليتر در هكتار . در مرحله 2 تا 3 برگی شدن سویا

لوبیا  و باقلا : 2 تا 5/2  ليتر در هكتار . در مرحله 2 تا 4 برگی شدن علف هرز

یونجه و شبدر : 5/2 تا 3  ليتر در هكتار .

سازگاري و اختلاط :  با ساير علف کش ها  و بعضی قارچ کش ها سازگاری دارد .

توصيه ها :

براي سمپاشي با اين علف کش در مزارع برنج ، آب مزرعه بايد تخليه شود .

بارش باران   4  تا 8ساعت بعد از سمپاشی موجب کاهش تأثير علف کش می شود .

با توجه به تماسی بودن علف کش ، بايستی تمام قسمت های علف به سم آغشته شود .

چنانچه بوته های محصول در اثر کم آبی و يا آفت زدگی آسيب ديده باشند ، از سمپاشی خودداری شود .

از سمپاش های پشتی با نازل اصابتی با فشار 2 تا 3 بار و يا سمپاش های پشت تراکتوری با نازل بادبزنی استفاده شود .

کاربرد بنتازون روی نخود ايرانی حداکثر 1 ليتر در هکتار و روی پهن برگ های بسيار حساس مثل خردل وحشی توصيه می شود .

EnglishIran