EC 36% دیکلوفوپ متیل غزال

EC 50% پرتیلاکلر غزال
دسامبر 31, 2018
فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27/4 %
ژانویه 3, 2019

EC 36% دیکلوفوپ متیل غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي ، سيستميك و تماسي ، نابود كننده غشاء سلولي ، كاهش دهنده كلروفيل ، بازدارنده عمل فتوسنتز و فعاليت مريستم ها .

نام عمومی : دیکلوفوپ متیل                                 DICLOFOP – METHYL   

نام تجاری : ایلوکسان                                                                                     Illoxan

گروه :                                                            Aryloxyphenoxy Propionate

نام شیمیایی : ( IUPAC )    (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy) phenoxy] propionic acid       

گروه مقاومت :                                              HRAC : A

میزان ماده موثره :                            360 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :                               II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 481 – 693 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : سولفات سدیم و استفاده از مشتقات آدرنالین

موارد و مقدار مصرف :

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ ( يولاف و چچم ) مزارع گندم و جو .

 گندم و جو : 5/2 ليتر در هكتار . در مرحله 2 تا 4 برگی علف های هرز  تا پايان پنجه زنی گندم و جو . پس از سمپاشی از طريق برگ ها جذب شده ، رشد علف های هرز را متوقف می کند .

سازگاري و اختلاط :

 با تری بنورون متیل (گرانستار) و بروموکسینیل قابل اختلاط است ، اما با سایر پهن برگ کش های گندم و جو سازگاری ندارد . 

توصيه ها :

ماده مؤثر این علف کش به کلروپلاست علف های هرز صدمه زده و غشاء سلولی را از بين می برد ، در نتيجه فتوسنتز متوقف شده و از جريان انتقال مواد غذائی که توسط ريشه جذب می گردد ، جلوگيری شده و برگ ها و ريشه ها از رشد باز می مانند .

در شرايط رشد و نمو مناسب گياه نفوذ علف کش از طريق ريشه ها نيز امکان پذير است .

باقیمانده و کاه و کلش مزرعه تا 60 روز پس از سمپاشی نباید به مصرف دام برسد .

برای کنترل فالاريس ، بهتر است از اين علف کش استفاده نشود

EnglishIran