فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27/4 %

EC 36% دیکلوفوپ متیل غزال
دسامبر 31, 2018
SL 30% کلوپیرالید غزال
ژانویه 3, 2019

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27/4 %

نحوه تأثیر : علف كش با طیف وسیع که از طریق برگ ها و قسمت های مختلف علف های هرز جذب میشود .

نام عمومی : فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت   DESMEDIPHAM + ETHOFUMESATE   PHENMEDIPHAM +

نام تجاری : بتانال پروگرس OF                                                     Betanal Progress OF

گروه :                       Phenylcarbamate + Benzufuran Phenylcarbamate +  

نام شیمیایی: ( IUPAC )         O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate

گروه مقاومت :                     برای فن مدیفام و دس مدیفامHRAC: C1     –  و برای اتوفومازیت:HRAC: N 

میزان ماده موثره :           91 گرم بر لیتر فن مدیفام +71 گرم بر لیتر دس مدیفام + 112 گرم بر لیتر اتوفومازیت

درجه خطر  :                               III   ( احتیاط )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 3255  mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : اين سم پادزهر اختصاصي ندارد و در صورت مسموميت به پزشك مراجعه شود .

موارد و مقدار مصرف :

چغندرقند : برای کنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ مزارع چغندرقند .  3 ليتر در هكتار در مرحلة 2 تا 4 برگي چغندر قند .

سازگاري و اختلاط :  با مواد قليائی ناسازگار ولی با اغلب علف کش های مايع سازگار است .

توصيه ها :

هنگامی که محصول اصلی در اثر تگرگ يا خسارت آفات و يا بی آبی خسارت ديده است از مصرف اين علف کش خودداری شود .

تاثیر این علف کش با افزایش رطوبت و دما بیشتر می شود ، به همین دلیل سمپاشی در دمای بیش از 21 درجه سانتیگراد و بعداز ظهرها انجام شود .    بهترینزمان سمپاشی از غروب تا شب می باشد . 

رطوبت بالا کارائی علف کش را افزايش داده و خاک های خشک موجب کاهش تأثير سم می شود .

با توجه به سميت حاد اين سم برای آبزيان و ماهی ها و خطر آلودگی منابع آبی احتياط های لازم انجام پذيرد .

EnglishIran