SL 30% کلوپیرالید غزال

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC 27/4 %
ژانویه 3, 2019
EC 8% کلودینافوپ پروپارژیل غزال
ژانویه 3, 2019

SL 30% کلوپیرالید غزال

نحوه تأثیر : علف کش سیستمیک و انتخابي . کاربرد به صورت پس رویشی . از طریق برگ ها و ریشه جذب شده ، در آوندها حرکت کرده و در بافت مریستمی تجمع می یابد .

نام عمومی : کلوپیرالید                                                 CLOPYRALID    

نام تجاری : لونترل                                                                                Lontrel

گروه :                                                  Acid  Pyridinecarboxylic

نام شیمیایی: ( IUPAC )           3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid

گروه مقاومت :                                                   HRAC : O

میزان ماده موثره :                                           300 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                                                    III  ( احتیاط )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 3738  mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ، درمان به صورت علائمی صورت می گيرد  .     

موارد و مقدار مصرف : برای کنترل و مبارزه با علف هاي هرز ( کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان ، هفت بندها ) مزارع کلزا .  

کلزا : 6/0 تا 8/0 ليتر در هكتار به صورت پس رویشی . بهترین زمان مصرف هنگامی است که علف های هرز cm 5 تا cm 10 باشند و کلزا 2 تا 6 برگی باشد .

           علف های هرز تاجریزی و بی تیراخ تا حدی کنترل شده و روی پیچک صحرایی و پنیرک حالت بازدارندگی دارد .

سازگاري و اختلاط :  این علف کش در مزارع چغندر قند در اختلاط با متامیترون ، بتانال و پیرامین  قابل استفاده می باشد .

با علف کش هالوکسی فوپ آر متیل ( گالانت سوپر ) قابلیت اختلاط دارد .

توصيه ها :

کلوپیرالید برای ارگانیزم های آبی سمی می باشد و ممکن است اثرات مضر طولانی مدت در محیط های آبی ایجاد نماید .

وقوع بارندگی 4 تا 6 ساعت بعد از سمپاشی تأثیری بر عملکرد سم ندارد .

این علف کش به صورت نمک مونو اتانول آمین عرضه می شود .

باد بردگی اين علف کش ممکن است موجب خسارت به برخی محصولات حساس مانند لگوم ها شود .

بقايای سم در کاه و کلش ممکن است به محصول بعدی آسيب وارد کند .

EnglishIran