EC 8% کلودینافوپ پروپارژیل غزال

SL 30% کلوپیرالید غزال
ژانویه 3, 2019
SL 20% گلوفوزینیت آمونیم غزال
ژانویه 3, 2019

EC 8% کلودینافوپ پروپارژیل غزال

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , سيستميک , بازدارنده استيل کوآنزيم – آ – کربوکسيلاز ( Accase  )

نام عمومی : کلودینافوپ پروپارژیل               CLODINAFOP PROPARGYL    

نام تجاری : تاپیک                                                                                         Topik

گروه :                                                Aryloxy Phenoxy Propionate

نام شیمیایی: ( IUPAC )         prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate

گروه مقاومت :                                           HRAC : A

میزان ماده موثره :                                80 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                                      II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1392 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ، درمان به صورت علائمی صورت می گيرد  .     

موارد و مقدار مصرف :

گندم : برای کنترل و مبارزه با علف هاي هرز ( يولاف وحشی ، خونی علف ، چچم ، دم روباهی باریک ) . 8/0 تا 1 ليتر در هكتار به صورت پس رویشی با توجه به نوع علف هاي هرز و مرحله رويشي آنها . بهترین زمان مصرف حداکثر تا پایان پنجه زنی است .

سازگاري و اختلاط :  اين علف کش قابليت اختلاط با ( 2.4-D ) را ندارد ولی می توان آن را با تری بنورون متيل ( گرانستار ) مخلوط کرد .

توصيه ها :

از مصرف این علف کش توسط سمپاش های دستی و یا موتوری خودداری شود . بهترین نتیجه از کاربرد سمپاش های پشت تراکتوری و یا هواپیما به دست می آید .

علائم تأثیردر مدت1 تا 3 هفته به صورت زردی و پژمردگی در برگ ها ، نکروزه شدن ، جلوگیری از رشد ریشه و اندام های هوائی ظاهر    می شود .

استفاده مداوم از این علف کش احتمال بروز مقاومت علف های هرز را بیشتر می کند .

از مصرف اين علف کش در مزارع جو خودداری شود .

اين علف کش برای آبزیان خطرناک است .

EnglishIran