SL 41% (سرکوب (گلیفوزیت

SL 20% گلوفوزینیت آمونیم غزال
ژانویه 3, 2019
EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل غزال
ژانویه 3, 2019

SL 41% (سرکوب (گلیفوزیت

نحوه تأثیر : علف کش غير انتخابی ، سيستميک ، جذب از طریق شاخ و برگ گیاه ، مؤثر بر سیستم های آنزیمی گیاه و مداخله در سنتز اسیدهای آمینه ( بازدارنده سنتز EPSPS )

نام عمومی : گلیفوزیت                                              GLYPHOSATE    

نام تجاری : راندآپ                                                                        Roundup

گروه :                                                               Glycin derivative

نام شیمیایی: ( IUPAC )              Isopropylamine salt of N-(phosphono-methyl) glycine

گروه مقاومت :                                           HRAC : G

میزان ماده موثره :                                   410 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :                                              U   ( سمیت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : > 5000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ، درمان به صورت علائمی صورت می گيرد  .     

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه سردسیری ، پسته ، نخلستان ها ، تاکستان ها ،  مرکبات  : 6 تا 12 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز یک ساله و دائمی ، و 2 تا 4 لیتر برای علف های هرز یک ساله ( پهن برگ و کشیده برگ ) ، با توجه به نوع علف های هرز ، در زمان اوج فعالیت علف های هرز ( گل دهی ) .

 نیشکر : محلول 1 تا 2 درصد  برای کنترل علف های هرز یک ساله و دائمی (پهن برگ و کشیده برگ) ، به صورت لكه اي بعد از رويش علف ها .

اراضي غير مزروعي و تأسيسات صنعتي : 6 تا 12 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز دائمی ، و 4 تا 6 لیتر برای علف های هرز یک ساله ( پهن برگ و کشیده برگ ) .

سازگاري و اختلاط :  اختلاط با فري گيت يا سولفات آمونيم ( 5/0 در صد فری گیت یا 8 کیلوگرم سولفات آمونیم )    مقدار مصرف را كاهش مي دهد  ولي اختلاط با ساير علف كش ها موجب كاهش تأثير آن مي شود .

توصيه ها :

علائم تأثیر به صورت کلروز اندام های هوائی و نکروز بافت ها ، ابتدا در اندام های جوان و سپس در قسمت های مسن تر مشاهده می شود .

چون احتمال دارد این علف کش از قسمت های سبز جذب شود ،  از تماس بر روی شاخ و برگ و تنه سبز درختان جوان خودداری شود .

اثرات قابل دیدن در گیاهان یک ساله 2 تا 4 روز و در گیاهان چند ساله 7 تا 10 روز طول می کشد .

بهترین هنگام کنترل پهن برگ های چند ساله ، در نزدیکی زمان گل دهی آنهاست .

EnglishIran