EC 10% سای پاز

EC 10% پراتیک
ژانویه 3, 2019
DS 1.2% سوسک کش غزال
ژانویه 3, 2019

EC 10% سای پاز

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک

نام عمومی : سایپرمترین                                     CYPERMETHRIN

نام تجاری : سای پاز                                                            Cypaz

گروه :                                                                                       Pyrethroid

نام شیمیایی : ( IUPAC )         

(RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

گروه مقاومت :                             IRAC : 3A

میزان ماده موثره :                  100 گرم بر ليتر

درجه خطر  :                            II   ( سمی و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1108 mg/kg.b.w          

پادزهر : در صورت مسمومیت از درمان های علامتی استفاده شود

موارد و مقدار مصرف :

برای مبارزه با انواع پشه ، سوسک های ریز و درشت ، مگس ، مورچه و سوسری و سایرحشرات موذی درفضاهای بسته و باز ، اماکن مسکونی ، اداری وتجاری و هتل ها .

مقدارتوصیه شده را به شرح ذیل زیر نظرتکنیسین های بهداشتی ،  درآب تمیز حل کرده و برروی سطوح سمپاشی نمایید .

سو سک  : برای کنترل و مبارزه با سوسک ها ( 50 تا 70 میلی لیتر سم در 5 لیتر آب ) برای محلول پاشی سطح 100 مترمربع .

موریانه  : برای کنترل و مبارزه با سوسری ها (70 تا 100 میلی لیتر سم در 5  لیتر آب ) برای محلول پاشی سطح 100 مترمربع .

توصيه ها :

فرد مسموم باید فورا نزد پزشک برده شود .

سم پراتیک برای آبزیان و زنبور عسل خطرناک است

§          افرادسالم و بالای 18سال با استفاده از لباس کارکامل شامل : کلاه ، عینک ، دستکش ، ماسک با وسایل مناسب سمپاشی نماید .

ازاستنشاق و تماس سم با چشم و سطح بدن خودداری شود .

EnglishIran