EC 5% دلتارال

P. O. 1 % پارادوکس
ژانویه 3, 2019
EC 10% سایپرال
ژانویه 3, 2019

EC 5% دلتارال

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک

نام عمومی : دلتامترین                         DELTAMETHRIN

نام تجاری : دلتارال                                         Deltaral

گروه :                                                                       Pyrethroid

نام شیمیایی : ( IUPAC )

(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

میزان ماده موثره :                  50 گرم بر ليتر

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 535 mg/kg.b.w          

پادزهر : در صورت مسمومیت از درمان های علامتی استفاده شود

زمان پرهیز از مصرف فرآورده های دامی :  

در گوسفند برای شیر یک روز و برای گوشت چهار روز لازم است و در گاو زمان پرهیز برای شیر و گوشت  لازم نمی باشد .

موارد و مقدار مصرف :

این حشره کش در گاو ، گوسفند ، طیور و اماکن خالی دام برای درمان و کنترل کنه ، شپش و مایت مولد جرب استفاده می شود .

گاو و گوسفند  :

برای کنترل و مبارزه با مایت مولد جرب ، 1 در هزار ( 1 لیتر سم در هزار لیتر آب ) به صورت حمام و اسپری .

برای کنترل و مبارزه با شپش ، ( 25/0 لیتر سم در هزار لیتر آب ) و برای مبارزه با کنه ، ( 5/0 لیتر سم در هزار لیتر آب )  به صورت حمام یا محلول پاشی تمام بدن .

طیور  : برای کنترل و مبارزه با انگل های خارجی طیور ،  20 میلی لیتر سم در60  لیتر آب ، به صورت حمام یا اسپری برای 1000 قطعه

.توصيه ها :

فرد مسموم باید فورا نزد پزشک برده شود .

سم دلتارال برای آبزیان و زنبور عسل خطرناک است

 میزان مصرف سم با تجویز دامپزشک برای دام و اماکن دامی درشرایط ویژه تعیین می گردد .

ازمصرف دلتارال برروی دام های بیمار و تب دار، ضعیف ، خسته و تشنه خودداری شود .

ازاستنشاق و تماس سم با چشم و سطح بدن خودداری شود .

EnglishIran