EC روغن امولسیون شونده غزال

EC 10% سایپرال
ژانویه 3, 2019
روغن امولسیون شونده( بدون آب ) غزال L90%
ژانویه 3, 2019

EC روغن امولسیون شونده غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی  . براي مبارزه با آفات درختان میوه ، به ویژه مرکبات ، به تنهایی و یا به صورت محلول پاشي همراه با سموم حشره کش و کنه کش در سمپاشی زمستانه و تابستانه استفاده می شود .

نام عمومی : پترولیوم اویل ( روغن امولسیون شونده )                     PETROLIUM OIL                        

نام تجاری : روغن ولک                                                                                            Volk Oil

گروه :                                                                                     Aliphatic Hydrocarbon

نام شیمیایی :                                                                              Petrolium Oil

گروه مقاومت :  IRAC : NC                           درجه سولفوناسیون :  92%               

میزان ماده موثره :  روغن معدنی ( روغن : 80% + امولسیفایر : 20% )

درجه خطر  :                               U   ( سميت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : >15000 mg/kg          

دوره کارنس :3 تا 4 هفته

پادزهر :

موارد و مقدار مصرف :

مرکبات : برای کنترل (  کنه قرمز ، کنه زرد شرقی ، سپردارها ، شپشک های مومی و نرم تن ها ) ، در اواخر بهار به میزان  5 /0 تا 2 درصد  –  در تابستان 1 تا 2 درصد – در زمستان پس از سپری شدن سرمای زمستان و قبل از تورم جوانه ها  1 تا 2 درصد

درختان میوه سردسیری : برای کنترل کنه قرمز اروپایی ، پسیل گلابی ، مینوز لکه گرد سیب ، شپشک ها و سپردارها به میزان 1 تا 2 درصد پس از سپری شدن سرمای زمستان و قبل از تورم جوانه ها –  در تابستان به محض تفریح تخم ها  ، 4 در هزار با توجه به پیش آگاهی .                 

پسته : برای کنترل شپشک واوی و شپشک تنه به میزان 2 درصد پس از سپری شدن سرمای زمستان و قبل از تورم جوانه ها – در تابستان 5/0 تا 1 درصد .

خرما : برای کنترل شپشک سفید خرما و شپشک شفاف خرما  ( در زمستان 2 تا 3 درصد ) – ( بهاره 1 درصد )

چای : برای کنترل شپشک آردآلود ، کنه قرمز پاکوتاه و کنه قرمز  ( اردیبهشت تا تیر 1 درصد )

درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی : برای کنترل شپشک سفید تاغ  ( 2 درصد )

سازگاري و اختلاط :  در موارد بالا و در صورت نیاز ، با سموم كنه كش يا حشره کش توصیه شده ، قابل اختلاط است .

توصيه ها :

این روغن به عنوان یک حشره کش فیزیکی عمل می کند که با پوشاندن سطح بدن حشره و بستن روزنه های تنفسی سبب نابودی آنها می شود .

هنگامي که هوا گرم ( بالاتر از cc32- cc35 ) یا خیلی سرد است ، از سمپاشی خودداری شود .

از اختلاط روغن با سموم گوگردی و مصرف آن جداً اجتناب شود . حداقل یک ماه بین مصرف روغن و سموم گوگردی باید فاصله باشد .

هنگامی که برای مبارزه با شپشک ها مصرف می شود تکرار سمپاشی پس از 1 تا 2 هفته توصیه می شود .

EnglishIran