تری فلورالین (ترفلان)

پایا پی اچ غزال
ژانویه 3, 2019
دیمتوات
حشره کش دیمتوات (روکسیون – پرفکتیون)
آوریل 9, 2022

تری فلورالین (ترفلان)

تریفلورالین

تریفلورالین

نحوه تأثیر: علف کش انتخابی خاک، که عملکرد آن از طریق ورود توسط هیپوکوتیل است و از رشد ریشه جلوگیری می کند.

کلاس: Herbicide

خانواده: dinitroanline

گروه مقاومت: HRACK1WSSA3

فرمول و وزن ملکولی: C13H16F3N3O4(335.3)

فرمولاسیون ثبت شده در ایران: EC 48% W/V

نام تجاری و شرکت ثبت کننده: Treflan by Dow AgroScinece

مشخصات تکنیکال: براساس مشخصات FAO

موارد و مقدار مصرف:

  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع پنبه به مقدار 3- 2 لیتر در هکتار قبل از کاشت، بلافاصله مخلوط با خاک (در عمق 10-8 سانتی متری)
  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع چغندر قند به مقدار 5/2 -2 لیتر در هکتار مخلوط با 5-4 کیلوگرم کلریدازون
  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع آفتابگردان به مقدار 5/2-5/1 لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک
  • علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع سویا به مقدار 5/2-5/1 لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک

سمیت پستانداران

Acute oran (LD50,mg/kg) rats: > 5000

NOEL for rats (2y): 813 mg/kg

ADI: 0.015 mg/kg

Toxicity class WHO (a.i): U

EPA: registered

سمیت سایر موجودات

LD50 for birds: > 2000 mg/kg

LC50 for fish (96h): 0.088 mg/l

EC50 for daphnia (48h): 0.245 mg/l

Bees (LD50, ug/bee): > 100

ملاحظات

روش اندازه گیری ماده موثر در آفت کش فرموله:

GLC – FID detector (CIPAC H) or UV Spectrometry

روش اندازه گیری ماده موثره در باقیمانده

GLC – ECD detector

 

EnglishIran