نمایشگاه‌ها

نمایشگاه‌های داخلی غزال شیمی

 

نام نمایشگاه

محل برگزاری

دوره

تاریخ

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

اولین

آذر 1392

جامع کشاورزی

اصفهان – مرکز نمایشگاهی

----

بهمن 1392

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

دومین

دی 1393

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

سومین

بهمن 1394

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

چهارمین

بهمن 1395

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

پنجمبن

بهمن 1396

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

ششمین

دی 1397

نهاده های کشاورزی

تهران – بوستان گفتگو

هفتمین

دی 1400

نهاده های کشاورزی

تهران – نمایشگاه بین المللی

هشتمین

بهمن 1401

نمایشگاه‌های برون مرزی

 

نام نمایشگاه

محل برگزاری

تاریخ

ACE

شانگهای - چین

2013-2014-2015