سموم و داروهای دامی

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
EC 5% دلتامترین دامی

دلتامترین دامی EC 5% 

این حشره کش در گاو، گوسفند ، طیور و اماکن خالی دام برای درمان و کنترل کنه ،شپش و مایت مولد جرب کاربرد دارد

سموم و داروهای دامی