علف کش ها

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
اتال فلورالين غزال EC % 33/3

 

اتال فلورالين غزال    EC   % 33/3

 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يک ساله در مزارع پنبه ، آفتابگردان ، سويا ، کلزا و لوبيا 

علف کش ها
اكسي فلورفن غزال EC %24

اكسي فلورفن غزال    EC   %24

 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع پياز 

علف کش ها
اي پي تي سي غزال EC %82

 

ای پی تی سی غزال 82% EC +  ايمن كننده دي كلوراميد

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يونجه ، شبدر ، اسپرس و ذرت .

اين ترکيب دارای ايمن کننده ديکلوراميد می باشد که خاصيت علف کشی ندارد ولی ای پی تی سی را با ذرت و تا حدی با نيشکر سازگار می سازد 

علف کش ها
ايوكسينيل غزال 5/ EC %22

ايوكسينيل غزال   5/ EC   %22

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز های پهن برگ مزارع پياز

علف کش ها
اگزاديازون غزال EC %12

اگزاديازون غزال    EC   %12

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و کشیده برگ يك ساله و دائمي مزارع برنج 

علف کش ها