اتال فلورالين غزال EC % 33/3

مجموعه: علف کش ها

اتال فلورالين غزال    EC   % 33/3

علف کش پيش رويشی انتخابي , بازدارنده رشد جوانه انتهائی , کاربرد در خاک با تأثير در جوانه زنی دانه و روند رشد فيزيولوژيک

 

موارد مصرف

 

 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يک ساله در مزارع پنبه ، آفتابگردان ، سويا ، کلزا و لوبيا  

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

لوبيا

 علف هاي هرز پهن برگ

پيش رويشی ، قبل از کشت

4 ليتر در هكتار

پنبه ، آفتابگردان ، کلزا

 علف هاي هرز پهن برگ

پيش رويشی ، قبل از کشت

2 – 3  ليتر در هكتار

سويا

 علف هاي هرز پهن برگ

پيش رويشی ، قبل از کشت

2 – 3  ليتر در هكتار  + 600 گرم متری بوزين

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب علف کش ها و کودهای مايع اختلاط پذير است

 توصيه ها :

 بر روی بذر علف های هرز قبل از جوانه زدن در خاک مؤثر است ولی روی علف هائی که قبل از سمپاشی روئيده باشند بی تأثير است

پس از سمپاشی و اختلاط با خاک ، هرگونه عمليات زراعی نظير سله شکنی ، روتيواتور زدن و .... و آبياری و بارندگی شديد موجب کاهش تأثير آن نمی شود . همچنين محدوديتی برای اقدام به کشت بلافاصله ندارد

محلول سمی بايد با سمپاش های دارای نازل تی جت خطی به طور يکنواخت در سطح خاک پاشيده شود .

قبل از اقدام به پاشش بايد دقت نمود که خاک مزرعه کاملاً نرم و عاری از کلوخ و علف های هرز باشد . و مقدار کاربرد محلول سمی با توجه به نوع سمپاش و نازل ها 200 – 600 ليتر است .

گروه : Dinitroaniline  

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :  For Rats : > 5000   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد   

 

تصاویر

 

 

ethalfluralin