اكسي فلورفن غزال EC %24

مجموعه: علف کش ها

اكسي فلورفن غزال    EC   %24

 علف کش تماسی , انتخابی که معمولاً از طريق برگ جذب می شود 

موارد مصرف

 

 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع پياز 

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

مزارع پياز

علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ

در مرحله 2- 5 برگی پياز

( يک نوبت سمپاشی )

2.2 ليتر در هكتار

مزارع پياز

علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ

( سوروف ، پيچک ، انواع تاج خروس ، انواع ارزن وحشی )

در مرحله 2- 5 برگی پياز

(دو نوبت سمپاشی ، نوبت دوم 18 روز پس از نوبت اول)

0/75 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با بسياری از آفت کش ها قابليت اختلاط دارد .

توصیه ها : 

در مزارع کشت مستقيم پياز بايستی دو بار سمپاشی نمود ، که به فاصله ی 18 روز از يکديگر و با دز 0/75 ليتر در هکتار .

جذب این علف کش توسط اندام های هوائی و مقدار کمتری نیز توسط ریشه صورت می گیرد

علائم تاثیر به صورت نکروز ، خشک شدن اندام های گیاه ، و در نهایت مرگ کلی می باشد .

به صورت پیش رویشی و پس رویشی کاربرد دارد . 

گروه :   Diphenulether   

 گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :    For Rats : > 5000   mg/kg  LD 50 Oral

 دوره كارنس : - - - 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد    

 

تصاویر

 

oxyflurfen