اي پي تي سي غزال EC %82

مجموعه: علف کش ها

ای پی تی سی غزال 82% EC +  ايمن كننده دي كلوراميد

علف کش انتخابي ، سيستميک ، بازدارنده رشد جوانه انتهائی ( مريستم )موارد مصرف

 

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يونجه ، شبدر ، اسپرس و ذرت .

اين ترکيب دارای ايمن کننده ديکلوراميد می باشد که خاصيت علف کشی ندارد ولی ای پی تی سی را با ذرت و تا حدی با نيشکر سازگار می سازد.

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

ذرت

سلمه تره ، خرفه ، تاج خروس وحشی ، پيچک ، سوروف ارزن وحشی ، قياق ، آويارسلام

قبل از کشت سمپاشی و تا عمق 10 سانتيمتری

 با خاک مخلوط شود

4-6 ليتر در هكتار

لوبيا

سلمک ، پيچک ، تاج خروس وحشی ، پيچک ، سوروف ارزن وحشی

قبل از کشت سمپاشی و تا عمق 10 سانتيمتری

 با خاک مخلوط شود

5-6 ليتر در هكتار

توتون

آويارسلام ،سلمک ،گاوپنبه ،تاج ريزی ،تاج خروس

قبل از نشاء سمپاشی و تا عمق 10 سانتيمتری

 با خاک مخلوط شود

4-6 ليتر در هكتار

نيشكر

بعضی از پهن برگ ها و کشيده برگ های يک ساله

قبل از ظهور علف های هرز و همراه با آب اول 5

و همراه با آب دوم 3 ليتر در هکتار

3-5 ليتر در هكتار

يونجه ، شبدر

اغلب پهن برگ ها و کشيده برگ ها

قبل از کشت سمپاشی و تا عمق 10 سانتيمتری

 با خاک مخلوط شود

3-6 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب آفت کش ها سازگار است .

توصيه ها :

به طور معمول قبل از کشت گياه زراعی و جوانه زنی علف های هرز و در اختلاط با خاک ( به صورت مکانيکی و يا از طريق آب آبياری ) به کار می رود

چون گاهی هيبريدهای نسل اول ذرت به دليل ضعف های ژنتيکی به سموم علف کش حساس می شوند ، در مزارع ذرت بذری قبل از مصرف اين سم  در سطح کوچکی مورد آزمايش قرار داده تا از مقاومت واريته کشت شده اطمينان کافی حاصل شود .

در زراعت هائی که به روش جوی و پشته کشت می شوند ، هنگام ايجاد جوي ها بايد دقت نمود عمق فارو از حداکثر عمق اختلاط علف کش با خاک تجاوز نکند ، در غير اين حالت سم موجود در خاک سمپاشی شده کف جوی ها به روی رديف ها انتقال يافته و موجب می شود کف جوی ها و قسمتی از پشته ها پوشيده از علف هرز باقی بماند .

اگر در دوره جوانه زدن برگ يا مراحل ابتدائی رشد ، گياه اصلی با شرايط غيرعادی مانند سرمای طولانی همراه با رطوبت زياد و يا گرما و خشکی غيرعادی هوا و بروز آفات و امراض و يا وجود مقادير بيش از حد متعارف املاح و مواد قليائی در خاک ، و در نهايت عدم رعايت نکات فنی در تهيه زمين و کشت بذر و مصرف کود مواجه شود ، قدرت رويش جوانه اوليه کاهش يافته و مصرف اين سم تحت شرايط غير عادی فوق ممکن است باعث کاهش اثر سم يا وارد شدن خسارت به محصول اصلی شود .

گروه: Thiocarbamate  

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :    For Rats : > 2000   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : آتروپين

 

تصاویر

 

eptc