ايوكسينيل غزال 5/ EC %22

مجموعه: علف کش ها

ايوكسينيل غزال   5/ EC   %22

 علف کش تماسی ، انتخابي با کمی اثر سيستميک , بازدارنده عمل فتوسنتز 

 

 

موارد مصرف

 

 

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

پياز ، سير

علف هاي هرز پهن برگ (پيچک ، تاج خروس)

اوايل رشد علف های هرز (2 4 برگی شدن)

3 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با بسياری از علف کش ها سازگار ولی با کودهای مايع و ( 2 , 4 , D ) ناسازگار است .

 توصيه ها :

قبل از 4 برگی شدن پياز ، از مصرف اين سم خودداری شود زيرا احتمال گياه سوزی دارد .

مصرف اين سم برای ماهی ها و آبزيان خطرناک و برای زنبور عسل بی خطر است .

از طريق برگ جذب شده و خاصيت جابجائی محدود دارد . باعث کلروز سريع ، نکروزه شدن حاشيه برگ ها و سوختگی و خشک شدن برگ ها می شود .

به صورت پس رویشی کاربرد دارد .

گروه :Hydroxy benzonitrile

گروه خطر :  ( WHO : II )

سميت براي پستانداران :  For Rats : 165 - 332   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ، درمان علائمی انجام می شود  

تصاویر

 Ioxinil