پيريدات غزال EC %60

مجموعه: علف کش ها

 پيريدات غزال EC   %60

 

علف کش تماسی انتخابي که معمولاً از طريق برگ جذب مي شود

 

موارد مصرف

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

مزارع نخود ديم

 علف هاي هرز پهن برگ

( تلخه ، ازمک ، بی تی راخ ، آفتاب پرست ، پيچک ، گل گندم ، انواع فرفيون )

در مرحله 2-4 برگی

علف های هرز

2 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با بعضی از علف کش ها سازگاری دارد .

 توصيه ها :

ميزان تاثير اين علف کش در شرايط خشک کاهش می يابد . و مصرف به همراه آبياری هم توصيه نمی شود .

اين علف کش پس از سمپاشی سريعاً جذب برگ های علف هرز می شود بنابراين وقوع بارندگی تا 2 ساعت پس از سمپاشی تأثير

 آن را کاهش نمی دهد .

اين علف کش سریعاً در خاک تجزیه شده و گرما و رطوبت نرمال سبب توسعه و تسريع اثر آن می شود .

علائم به صورت کلروز ، نکروزه شدن حاشیه برگ ها ، و در نهایت خشک شدن برگها در 4 7 روز خواهد بود .

گروه :Phenylpyridazine    

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :    For Rats : > 2000  mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

 

تصاویر

 

pyridat