علف کش ها

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ديكلوفوپ متيل غزال EC %36

ديكلوفوپ متيل غزال    EC   %36

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ مزارع گندم و جو . پس از سمپاشی از طريق برگ ها جذب شده ، رشد علف های هرز را توقف می کند 

علف کش ها
سيكلوات غزال EC %72/7

سيكلوات غزال    EC   %72/7

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز چغندرقند 

علف کش ها
فلم پروپ ام - ايزوپروپيل غزال EC %20

فلم پروپ ام - ايزوپروپيل غزال    EC   %20

براي كنترل و مبارزه با علف هرز يولاف وحشی در مزارع گندم و جو

علف کش ها
فلوآزيفوپ پي بوتيل غزال EC %12/5

فلوآزيفوپ پي بوتيل غزال    EC   %12/5

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ مزارع چغندرقند

علف کش ها
فن مديفام EC %15/7

فن مديفام    EC   %15/7

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و تعداد محدودی از کشيده برگ ها در زراعت چغندرقند

علف کش ها