علف کش ها

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
فن مديفام EC %15/7

فن مديفام    EC   %15/7

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و تعداد محدودی از کشيده برگ ها در زراعت چغندرقند

علف کش ها
فن مديفام + دس مديفام + اتوفومازيت غزال EC %18

فن مديفام + دس مديفام + اتوفومازيت غزال    EC   %18

برای کنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ مزارع چغندرقند

علف کش ها
كلودينافوپ پروپارژيل غزال EC %8

كلودينافوپ پروپارژيل غزال    EC   %8

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ مزارع گندم به صورت پس رويشی . جذب از طريق اندام های هوائی و تا حدی ريشه 

علف کش ها
كلوپيراليد غزال SL %30

كلوپيراليد غزال    SL   %30

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز مزارع کلزا ( کمپوزيته ، لگومينه ، چتريان ، هفت بندها )

علف کش ها
كوئيزالوفوپ - پي اتيل غزال EC %5

كوئيزالوفوپ - پي اتيل غزال    EC   %5

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز كشيده برگ مزارع چغندرقند 

علف کش ها