علف کش ها

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
هالوكسي فوپ آر متيل غزال EC %10/8

هالوكسي فوپ آر متيل غزال    EC   %10/8

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ مزارع پياز ، چغندرقند و کلزا 

علف کش ها
پاراكوات غزال SL %20

پاراكوات غزال    SL   %20

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يك ساله و دائمي درختان ميوه و نيشكر

علف کش ها
پرتيلاكلر غزال EC %50

پرتيلاكلر غزال    EC   %50

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ ، و کشيده برگ ( سوروف و جگن ) در مزارع برنج

علف کش ها
پيريدات غزال EC %60

پيريدات غزال EC   %60

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ مزارع نخود ديم ( پس رويشی )

علف کش ها
گلايفوزيت غزال SL %41

گلايفوزيت غزال    SL   %41

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يك ساله و دائمي درختان ميوه و نيشكر 

علف کش ها