قارچ كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ايپروديون + کاربندازيم غزال WP %52/5

ايپروديون + کاربندازيم غزال    WP   %52/5

در کنترل و مبارزه با  بيماری شيت بلايت برنج ، خشکيدگی سرشاخه توت ، لکه قهوه ای نواری جو توصيه می شود  

قارچ كش ها
بنوميل غزال WP %50

بنوميل غزال  WP %50

  قارچ کش سيستميک برای پيشگيری و درمان بيماری هائی که ازطريق برگ و ريشه درگياه جابجا می شود 

 

قارچ كش ها
تبوكونازول غزال 2% DS

تبوكونازول غزال 2% DS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها
تبوكونازول غزال 6% FS

تبوكونازول غزال 6% FS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها
تری دمورف غزال EC %75

تری دمورف غزال    EC   %75

برای کنترل و مبارزه با سفيدک سطحی ( حقيقی ) چغندرقند ، سفيدک حقيقی سبزی ها و جاليز 

قارچ كش ها