بنوميل غزال WP %50

مجموعه: قارچ كش ها

 بنوميل غزال  WP %50

 

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان بیماری هایی که از طریق برگ و ریشه در گیاه جابجا می شود

 

موارد مصرف

 

موارد و مقدار مصرف :

برای کنترل و مبارزه با بیماری ها طبق جدول زیر : 

 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

شانکر سيتوسپورائی

درختان ميوه سردسيری

1 در هزار (پائيز پس از ريزش برگ ها ، اواخر بهار)

پوسيدگی سفيد ريشه ( روزلينيا )

درختان ميوه سردسيری

محلول ريزی با غلظت 40 تا 80 گرم در متر مربع

لکه سياه ، سفيدک حقيقی

سيب و گلابی

0/5 در هزار

خشکيدگی ناشی از سيتوسپورا

سيب و گردو

0/7 در هزار

برق زدگی

نخود

2 در هزار (ضدعفونی بذر قبل از کشت و يا سمپاشی بعد از هر بارندگی)

پوسيدگی ريشه و طوقه -  لکه قهوه ای

برنج

2 در هزار (به صورت ضدعفونی قبل از کشت)

خشکيدگی سرشاخه ها

توت

1 در هزار

 

اطلاعات تکمیلی

 

گروه :  Benzimidazole 

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران : For Rats : > 5000 mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : 3 هفته

پادزهر : مواد تهوع آور برای دفع سریع سم و کم کردن جذب در معده

 سازگاري و اختلاط :  این سم با اغلب آفت کش ها به غیر از ترکیبات قلیائی مثل ترکیب بردو قابل اختلاط است .

توصيه ها :

هنگامی که جذب از طریق ریشه باشد ، از طریق آوندها به برگ ها می رسد و آلودگی های برگی و آوندی را کنترل می کند . 

در مواردی که به عنوان ضدعفونی بذر استفاده می شود ، باعث کنترل پاتوژن های بذرزاد می شود .

این سم تا حدی روی کنه ها موثر است و خاصیت تخم کش دارد .

 

تصاویر

benomyl