پروپيکونازول غزال EC %25

مجموعه: قارچ كش ها

پروپيکونازول غزال    EC   %25

 قارچ کش سيستميک با اثر حفاظتی و معالج  با خاصيت جابجائی در برگ و ريشه و برعکس از طريق آوندهای چوبی 

موارد مصرف

 

 برای کنترل و مبارزه با شيت بلايت برنج ، زنگ زرد گندم ، فوزاريوم خوشه گندم استفاده می شود 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

زنگ زرد

گندم

0/5 ليتر در هكتار

فوزاريوم خوشه ، پوسيدگی طوقه و ريشه

گندم

1 ليتر در هكتار (در مرحله گلدهی)

سياهک هندی

گندم

1/5  ليتر در هكتار(زمانی که 80% بوته ها به خوشه رفته اند)

سپتوريوز

گندم

1 ليتر در هكتار (با مشاهده اولين علائم)

سياهک آشکار

نيشکر

غرقاب نمودن قلمه های نيشکر قبل از کشت در محلول 2 در هزار

شيت بلايت

برنج

1 ليتر در هكتار

 

 

اطلاعات تکمیلی

 

 سازگاری و اختلاط: این سم با اغلب ضد عفونی کننده های بذر قابل اختلاط است

توصيه ها : برای ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .

گروه :  Triazole

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :  For Rats : 1517 mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : 30 روز ( برنج ، گندم ، جو ) ، 21 روز ( ذرت )

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

 

تصاویر

 

propiconazol