قارچ كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
کوپراکسی کلرايد غزال WP %35

کوپراکسی کلرايد غزال    WP   %35

 قارچ کش مسی تماسی با اثرحفاظتی 

قارچ كش ها
کاپتان غزال WP %50

کاپتان غزال WP %50

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری لکه سياه سيب ، پِيچيدگی برگ هلو ، بيماری غربالی ، بوته ميری نخود ، سفيدک دروغی(داخلی) مو ، سفيدک داخلی چغندر ، مرگ گياهچه درختان جنگلی و غير مثمر 

قارچ كش ها
کاربوکسين غزال WP %75

کاربوکسين غزال    WP   %75

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری سياهک آشکار گندم و جو  ، مرگ گياهچه حبوبات (ريزوکتونيا ) 

قارچ كش ها
کاربوکسين تيرام غزال WP %75

 

کاربوکسين تيرام غزال   WP % 75 

قارچ کش سیستمیک و تماسی ضد عفونی کننده بذر قبل از کشت با طیف وسیع

قارچ كش ها
کاربندازيم غزال WP %50

کاربندازيم غزال   WP %50

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری بيماری سياهک آشکار گندم و جو

قارچ كش ها