قارچ كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
دودين غزال WP %35

دودين غزال    WP   %35

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری لکه سياه سيب و گلابی

قارچ كش ها
دیفنوكونازول غزال 3% SF

دیفنو کونازول 3% FS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

 

قارچ كش ها
دیفنوكونازول غزال 3% DS

دیفنوكونازول غزال 3% DS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها
پروپيکونازول غزال EC %25

پروپيکونازول غزال    EC   %25

برای کنترل و مبارزه با شيت بلايت برنج ، زنگ زرد گندم ، فوزاريوم خوشه گندم استفاده می شود 

قارچ كش ها
کاربندازيم غزال WP %50

کاربندازيم غزال   WP %50

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری بيماری سياهک آشکار گندم و جو

قارچ كش ها