حشره كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ديازينون غزال EC %60

 

ديازينون غزالEC %60

با دارا بودن اثر ضربه ای و طولانی تعداد زیادی از آفات مکنده و جونده را کنترل می کند 

 

حشره كش ها
آبامکتين غزال EC %1/8

 

آبامکتين غزال EC   %1/8 

براي کنترل و مبارزه با مينوز سبزي و صيفي و کنه زنگ مرکبات

حشره كش ها
اتيون غزال EC %47

 

اتيون غزال    EC   %47

بر عليه شپشک ها و سپردارهای درختان ميوه سردسيری و مرکبات

حشره كش ها
ايميداكلوپرايد غزال SC %35

ايميداكلوپرايد غزال  SC %35( سوسپانسيون کنسانتره )

براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادي از آفات زراعي و باغي به ويژه حشرات مکنده به کار مي رود 

حشره كش ها
اکسی ديمتون متيل غزال EC%25

 

اکسی ديمتون متيل غزال EC   %25

 

 برای کنترل و مبارزه با آفات

حشره كش ها