حشره کش ها ی خانگی

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
EC %10 سايپرمترين غزال

 سایپرمترین غزال

براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادی از حشرات خانگی نظير انواع سوسک ها ، کک ، ساس ، عقرب ، زنبور ، هزارپا و موريانه

حشره کش ها ی خانگی
سوسک کش پيروتروئيدی غزال

سوسک کش پپروتیروئیدی غزال

 

برای کنترل و مبارزه با تعداد زیادی از حشرات خانگی و سایر حشرات مزاحم


حشره کش ها ی خانگی