اتيون غزال EC %47

مجموعه: حشره كش ها

 

 

اتيون غزال    EC   %47

 

 

 

 

 

حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی

 

موارد مصرف

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

شپشک آرد آلود

مرکبات

1/5- 2 در هزار+ روغن امولسيون شونده

شپشک های سپر دار

مرکبات

1/5- 2 در هزار+ روغن امولسيون شونده

شپشک ها

درختان ميوه سردسيری

1/5 در هزار+ روغن امولسيون شونده

شپشک واوی ، شپشک تنه

پسته

1/5 در هزار همراه با 5/. تا 1 در هزار روغن

کرم خوشه خوار

انگور

2 در هزار

 

اطلاعات بیشتر

  

قابليت اختلاط : اتيون با مواد قليائی سازگار است 

 توصیه ها: 

در زمان استراحت درختان برای از بين بردن تخم حشرات ، کنه ها و شپشک ها به همراه روغن توصيه می شود .

به غير از بعضی انواع سيب خاصيت گياه سوزی ندارد . 

گروه : Organophosphate  

گروه خطر :  ( WHO : II )

 درجه سميت : For Rats : 208 mg/kg LD 50 Oral 

پادزهر : آتروپين به صورت قرص ، کپسول و آمپول 

 

تصاویر

 

 ethion