اکسی ديمتون متيل غزال EC%25

مجموعه: حشره كش ها

اکسی ديمتون متيل غزال    EC   %25

حشره کش سيستميک و تماسی با خاصيت کنه کشی

موارد مصرف

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

شته سبز , شته سبز وخالدار هلو , شته خونی

درختان ميوه سردسيری

1- 1/5 در هزار

 پروانه ميوه خوار

پسته

1/5 در هزار

تريپس , شته , زنجره و سنك پنبه

پنبه و توتون

1 ليتر در هكتار

شته سبز معمولي , شته روسي ، تريپس

غلات ( گندم و جو )

0/5 - 1 ليتر در هكتار

زنجرك سبز , شته سياه باقلا

چغندر قند

0/5 - 1 ليتر در هكتار

شته سياه باقلا ، تريپس

حبوبات , باقلا

0/5 - 1 ليتر در هكتار

تريپس و شته ، شته خونی نارون

گياهان زينتي

0/5 - 1 ليتر در هكتار

 

اطلاعات بیشتر

 

 سازگاري و اختلاط :  با اغلب آفت کش ها و تقريباً تمام قارچ کش ها سازگار و با ترکيبات قليائی ناسازگار است .

 

  توصيه ها :  اين سم درهلو و شليل گياه سوزی ايجاد می کند و در نباتات زينتی حساس مانند پيچک و انواع داوودی توصيه نمی شود .

 

 گروه : Organophosphate  

 

  گروه خطر :  ( WHO : I )

 

  سميت براي پستانداران :  mg/kg For Rats :50 LD 50 Oral

 

   دوره كارنس : دو  تا سه هفته

 

  پادزهر : سولفات آتروپين -2PAM و توكزوگونين- توكزوگونين با سولفات آتروپين 

 

 

تصاویر

 

Abamactin