حشره كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
آبامکتين غزال EC %1/8

 

آبامکتين غزال EC   %1/8 

براي کنترل و مبارزه با مينوز سبزي و صيفي و کنه زنگ مرکبات

حشره كش ها
اتيون غزال EC %47

 

اتيون غزال    EC   %47

بر عليه شپشک ها و سپردارهای درختان ميوه سردسيری و مرکبات

حشره كش ها
دلتامترين غزال EC %2.5

 

دلتامترين غزال    EC %2.5

برای کنترل و مبارزه تعداد زيادی از آفات زراعی و باغی به کار می رود

حشره كش ها
تيوديكارب غزال DF %80

تيوديكارب غزالDF %80

با دارا بودن اثر ضربه ای و دوام طولانی طيف وسيعی از مکنده ها و جونده ها را کنترل می کند

حشره كش ها
ديازينون غزال EC %60

 

ديازينون غزالEC %60

با دارا بودن اثر ضربه ای و طولانی تعداد زیادی از آفات مکنده و جونده را کنترل می کند 

 

حشره كش ها