حشره كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
مالاتيون غزال EC %57

مالاتيون غزال EC%57

براي کنترل و مبارزه با تعدادي از آفات زراعي و درختان ميوه به كار مي رود

حشره كش ها
پرمترين غزال EC %25

 

پرمترين غزال EC %25

براي كنترل و مبارزه با پرودونياي چغندرقند ، مينوز لکه گرد درختان ميوه

حشره كش ها
پروفنوفوس غزال EC %40

پروفنوفوس غزال EC%40

برای کنترل و مبارزه با تعدادی از آفات مزارع پنبه ، ذرت ، سويا و پياز استفاده می شود

حشره كش ها
پریمیفوس متيل غزال EC %50

پریمیفوس متيل غزالEC %50

با حشره کش ها و قارچ کش هاي معمول سازگار است ولي از مخلوط کردن با مواد اسيدي و بازي بايد اجتناب شود

حشره كش ها