كنه كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
WP %25 آزوسيکلوتين غزال

WP %25 آزوسیکلوتن

در کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپائي ، کنه نقره اي زنگ مرکبات ، کنه دونقطه اي ، کنه تارعنکبوتي به کار مي رود

كنه كش ها
EC %25 بروموپروپيلات غزال

 EC %25بروموپروپيلات غزال  

 برای کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی چغندرقند ، کنه زرد شرقی ، کنه قرمز اروپائی 

كنه كش ها
EC %57 پروپارژیت غزال

E پروپارژیت غزال 57% C

براي کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتي چغندرقند ، پنبه ، سويا و کنه قرمز اروپائي درختان ميوه

كنه كش ها
EC %7/52 تتراديفون غزال

Eتتراديفون غزال 7/52% C

در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات جالیزی ، کنه زرد شرقی مرکبات به کار می رود 

كنه كش ها
SC %5 فن پيروکسی ميت غزال

 

فن پيروکسی ميت غزال    SC  %5

 در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات جاليزی ، کنه زرد شرقی مرکبات به کار می رود 

 

كنه كش ها