كنه كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
WP %25 آزوسيکلوتين غزال

WP %25 آزوسیکلوتن

در کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپائي ، کنه نقره اي زنگ مرکبات ، کنه دونقطه اي ، کنه تارعنکبوتي به کار مي رود

كنه كش ها