کاپتان غزال WP %50

مجموعه: قارچ كش ها

کاپتان غزال   WP %50

 قارچ کش با اثرحفاظتی و درمانی به صورت محلول پاشی، ضدعفونی بذور و خاک 

 

موارد مصرف

 بر ای کنترل و مبارزه با بيماری لکه سياه سيب ، پِيچيدگی برگ هلو ، بيماری غربالی ، بوته ميری نخود ، سفيدک دروغی(داخلی) مو ، سفيدک داخلی چغندر ، مرگ گياهچه درختان جنگلی و غير مثمر . ضد عفونی بذر حبوبات

 

نوع بيماری

نام محصول

مقدار مصرف

لکه سياه

سيب و گلابی

3 در هزار ( با توجه به پيش آگاهی )

بيماری غربالی

درختان ميوه هسته دار

3 در هزار ( با توجه به پيش آگاهی )

بيماری موميائی ميوه (مونيليا)

درختان ميوه سردسيری

3 در هزار ( با توجه به پيش آگاهی )

سفيدک داخلی (دروغی) مو

انگور

3 در هزار ( با توجه به پيش آگاهی )

لکه برگی (آلترناريا)

پسته

3 در هزار ( با مشاهده علام بيماری )

بيماری پيچيدگی برگ هلو

هلو

3 5/2  در هزار

بوته ميری فوزاريومی

نخود

2 در هزار ( ضدعفونی بذر قبل از کشت )

سفيدک داخلی (دروغی)

چغندر قند

3 کيلو در هکتار

ضد عفونی بذر

حبوبات

2 در هزار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب آفت کش ها ی معمول سازگار و با مواد قليائی و اسپری های روغنی ناسازگار است .

 توصيه ها :

باقی مانده کاپتان در میوه هائی که کمپوت شده اند موجب خورندگی قوطی کمپوت می شود ، بنابراین از مصرف این سم در میوه هائی که ممکن است کمپوت شوند خودداری شود .

برای ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .

گروه : Phthalimide

گروه خطر :( WHO : U )

سميت براي پستانداران :     For Rats : 9000 mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : 10 روز

پادزهر : ديازپام ، پادزهر واقعی نيست فقط سيستم اعصاب مرکزی را تسکين می دهد

تصاویر

 captan