بنتازون غزال SL %48

مجموعه: علف کش ها

بنتازون غزال    SL   %48

 

علف کش تماسی ، انتخابي , بازدارنده عمل فتوسنتز که عمدتاً از طريق برگ جذب می شود 

 

موارد مصرف

 

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

سويا

خرفه ، تربچه وحشی ، توق ، گاوپنبه

2 3 برگی شدن سويا

2 2/5 ليتر در هكتار

لوبيا

تاج خروس وحشی ، سلمک ، پيچک

2 3 برگی شدن لوبيا

2 2/5 ليتر در هكتار

برنج

قاشق واش ، آويارسلام

5 7 برگی شدن برنج

3 5 ليتر در هكتار

يونجه ، شبدر

اغلب علف های هرز پهن برگ

وقتی سه برگ اوليه ظاهر شدند

2/5  3 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  در اختلاط با ساير علف کش ها  و بعضی قارچ کش ها سازگاری دارد .

توصيه ها :

هنگام سمپاشی آب مزرعه بايد تخليه شود . و با توجه به تماسی بودن علف کش ، بايستی تمام قسمت های علف به سم آغشته شود .

چنانچه بوته های محصول در اثر کم آبی و يا آفت زدگی آسيب ديده باشند ، از سمپاشی خودداری شود .

از سمپاش های پشتی با نازل اصابتی با فشار 2 3 بار و يا سمپاش های پشت تراکتوری با نازل بادبزنی استفاده شود .

بارش باران 4 8 ساعت بعد از سمپاشی موجب کاهش تأثير علف کش می شود .

کاربرد بنتازون روی نخود ايرانی حداکثر 1 ليتر در هکتار و روی پهن برگ های بسيار حساس مثل خردل وحشی توصيه می شود .

گروه:  Benzothiadiazione               

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :      For Rats : :> 1000   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

 

تصاویر

 

bentazon