Sub Categories

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ديازينون غزال EC %60

 

ديازينون غزالEC %60

با دارا بودن اثر ضربه ای و طولانی تعداد زیادی از آفات مکنده و جونده را کنترل می کند 

 

حشره كش ها
EC %10 سايپرمترين غزال

 سایپرمترین غزال

براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادی از حشرات خانگی نظير انواع سوسک ها ، کک ، ساس ، عقرب ، زنبور ، هزارپا و موريانه

حشره کش ها ی خانگی
EC %25 بروموپروپيلات غزال

 EC %25بروموپروپيلات غزال  

 برای کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی چغندرقند ، کنه زرد شرقی ، کنه قرمز اروپائی 

كنه كش ها
EC %57 پروپارژیت غزال

E پروپارژیت غزال 57% C

براي کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتي چغندرقند ، پنبه ، سويا و کنه قرمز اروپائي درختان ميوه

كنه كش ها
EC %7/52 تتراديفون غزال

Eتتراديفون غزال 7/52% C

در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات جالیزی ، کنه زرد شرقی مرکبات به کار می رود 

كنه كش ها