Sub Categories

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
كلرپيريفوس غزال EC %40/8

 

كلرپيريفوس غزال EC %40/8

 كنترل و مبارزه با تعدادي از شپشك ها و مینوز در محصولات زراعي و درختان ميوه

حشره كش ها
فوزالون غزال EC %35

فوزالون غزال EC %35

براي كنترل و مبارزه با تعدادي از شته ها ، شپشك ها و حشرات مكنده محصولات زراعي و درختان ميوه

حشره كش ها
فنيتروتيون غزال EC %50

فنيتروتيون غزال  EC   %50

براي كنترل و مبارزه با سن غلات ، ملخ ها ، و آفات محصولات مختلف زراعی و باغی به کار می رود

حشره كش ها
فن پروپاترين غزال EC %10

فن پروپاترين غزال EC%10

 برای کنترل و مبارزه با تعداد زيادی از آفات زراعی و باغی و به ويژه کنه اروپائی درختان ميوه سردسيری به کار می رود

حشره كش ها
فن والريت غزال EC %20

فن والريت غزال EC%20

با وجود ميزان کم مصرف، دارای دامنه تأثير گسترده بر تعداد زيادی از آفات گياهي بوده و خاصيت کشندگی سريع و دوام کافی دارد

حشره كش ها